Zone-Human-Capital

Tool Start, connect en check: samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Aan de slag met de tool voor hybride leeromgevingen

Een hybride leeromgeving opstarten: hoe doe je dat en waar begin je?

De zone Versterken van digitale human capital deed onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in een hybride leeromgeving. Een omgeving waarin studenten, docenten en het werkveld samenwerken aan digitaliseringsvraagstukken. Wat zijn de randvoorwaarden om tot een goede samenwerking te komen tussen onderwijs en het bedrijfsleven? Aan bod kwamen verschillende onderwerpen als onderwijskundig ontwerp, organisatie, financiering en de verschillende rollen binnen een hybride leeromgeving. Maar ook aanbevelingen, tips en praktijkvoorbeelden voor verduurzaming van een hybride leeromgeving . Dit heeft geleid tot een praktische en rijke adviseringstool: Start Connect en Check. 

Lees verder over het waarom van een hybride leeromgeving en uitleg over de werking van de tool, en ga meteen zelf aan de slag.

Klik op de onderstaande link om het bestand te downloaden

> Aanbevelingen en toelichtingen Hybride leeromgevingen

begin opnieuw

Aanbevelingen

 

Samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering

Het opstarten van een hybride leeromgeving

Waarom een hybride leeromgeving?

Hybride leeromgevingen zijn veelbelovende leeromgevingen voor studenten om de vaardigheden benodigd in het werkveld te verkrijgen. Deze leeromgevingen hebben elementen als leren over vakgrenzen heen en kennis co-creatie om real-life vraagstukken op te lossen.

Hoe werkt het? 

Klik op de verschillende tabbladen en selecteer de aanbevelingen die op jouw hybride leeromgeving van toepassing zijn. Wanneer je alle aanbevelingen hebt geselecteerd, klik je op [Bekijk alle geselecteerde resultaten] om een toelichting en een mogelijk praktijk- voorbeeld te zien. Ook kun je hier eigen opmerkingen kwijt, die betrekking hebben op jouw specifieke situatie. Vervolgens kun je de lijst opslaan als PDF door te klikken op […]. De aanbevelingen zijn verkregen uit casuïstiek die erin is geslaagd om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

De ervaringen zijn o.a. afkomstig van: 

Formuleer vraagstukken op thema
Verdeel thema’s onder hogescholen en universiteiten, beken kleur en profiel
Maak kennis & ervaringen beschikbaar voor een breder publiek (werkveld en andere onderzoekers), hiermee worden de uitkomsten van maatschappelijke toegevoegde waarde
Zorg voor contacten tussen verschillende niveaus van maatschappelijke netwerken
Organiseer bedrijfscontacten op een hoger niveau, bijvoorbeeld door contacten met brancheverenigingen
Ga duurzame relaties aan op basis van gedeelde missies
Probeer een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Werk samen met andere universiteiten en hogescholen op basis van thema’s
Betrek bedrijven bij de plannen van het onderwijsprogramma. Formuleer samen een ambitie die passend is voor beide om de eigen ambities te realiseren
Besteed genoeg aandacht en tijd aan het contact met het bedrijfsleven om hun bereidheid hoog te houden en verwachtingen helder te krijgen
Zorg ervoor dat de vraag vanuit het werkveld overeenkomt met het onderwijsaanbod
Organiseer regelmatig contactmomenten tussen de onderwijsinstelling en het bedrijf. Besteed daarbij aandacht aan afspraken over organisatie: begeleiding, ureninzet, kwaliteitszorg en advies
Stel een samenwerkingsovereenkomst op tussen partijen waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden worden overeengekomen en vastgelegd
Geef bedrijven de kans om zichzelf duidelijk te profileren in hybride leeromgevingen door zichtbaarheid en denk na over hoe je de student kan binden aan het bedrijf
Beperk de deelname vanuit bedrijven niet enkel tot opdrachtgeverschap, maar zorg dat je meer uit de samenwerking haalt
Ontwikkel een learning community waarin niet alleen studenten leren, maar ook medewerkers van bedrijven, om het Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen
Zorg dat de samenwerking verduurzaamd wordt nadat studenten met een oplossing zijn gekomen
Doe de check: waar staan jullie in de samenwerking?
Zorg dat het maatschappelijke belang groter is dan het korte termijn bedrijfsbelang.
Zorg ervoor dat duidelijk is welke bedrijven wel en welke bedrijven niet mee kunnen doen en waarom.
Maak belangenconflicten bespreekbaar
Onderzoek op welke wijze stakeholders betrokken kunnen worden om succesvol te blijven
Betrek bedrijven en de regio vroegtijdig bij het ontwerp
Schakel tussen verschillende niveaus, zoals actuele problemen in de samenleving, de missie van een bedrijf en de inhoud van onderwijs
Expliciteer het wederzijds voordeel in gezamenlijke (onderwijs-) productontwikkeling
Bepaal samen (onderwijsinstelling en het bedrijfsleven) op welke manier vraagstukken uit het bedrijfsleven en leervragen van studenten aan elkaar verbonden kunnen worden
Werk met grotere eenheden en een curriculum op een hoger abstractieniveau waardoor er ruimte ontstaat om op de vraag van het werkveld in te spelen
Maak het onderwijskundig ontwerp schaalbaar
Zorg dat de structuur van verschillende opleidingen die samen moeten werken aansluit
Betrek docenten in de ontwerpfase en faciliteer onderwijskundige begeleiding
Zorg dat het doel van de hybride leeromgeving en de rollen binnen de leeromgeving duidelijk zijn
Richt de studentbegeleiding niet alleen op technische vaardigheden, maar juist ook op bredere vaardigheden zoals communicatie en samenwerken
Zorg voor adaptieve inhoudelijke begeleiding op de achtergrond wanneer het goed gaat, en op de voorgrond bij problemen
Zorg dat de structuur van de hybride leeromgeving voor de student aan het begin duidelijk is
Organiseer een vast weekritme met meetings voor kennisdeling en samenwerken, oplevermomenten en informele momenten
Zorg voor ruimte voor de leerervaringen van studenten in een hybride leeromgeving
Laat studenten met verschillende expertises samenwerken om hun perspectief te verbreden en van andere disciplines te leren
Stimuleer ondernemerschap of onderzoek bij studenten
Toets integrale kennis en vaardigheden
Probeer verschillende onderwijsproducten te koppelen aan een Learning Community.
Stel het faciliteren van 'kennisdelen' centraal en houd daarbij rekening met verschillende behoeften en belangen.
Zorg voor een locatie waarin het mogelijk is om met partners geregeld samen te kunnen komen
Zorg in de onderwijsinstelling voor de processen rondom relatiemanagement, zodat opdrachten van bedrijven op de juiste plaats terecht komen
Creëer kennisknooppunten, (Ilya Zitter)
30370
Spreek in de projectplanning af wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment
Faciliteer samenwerking tussen teamleden met verschillende functies
Denk na over de begeleiding van student-bedrijf teams
Zorg dat er netwerken buiten de eigen onderwijsinstelling zijn. Maak tijd en ruimte vrij voor relatiemanagement
Zorg voor stafondersteuning
Maak alle stakeholder bewust van de toegevoegde waarde van de gezamenlijke uitkomst en het belang om deze te delen.
Zorg dat de kennis over verschillende niveaus heen en weer beweegt. De samenwerking beweegt zich op tactisch niveau en wisselt ook vraagstukken naar operationeel en strategisch niveau.
Zorg voor een betere samenwerking tussen MBO-HBO-WO. Verwijs hierbij op een juiste manier naar elkaar en houd overzicht op de samenwerking.
Plan momenten in om in groter of kleiner verband kennis te delen
Zorg voor langdurige trajecten zodat de kennis niet verdwijnt als een kort project is afgerond.
Breng dilemma’s in kaart. Welke informatie wordt wel en welke informatie wordt niet gedeeld en onder welke voorwaarden.
Verbind de hybride leeromgeving aan onderzoek, voor meer structurele financiering
Verken in hoeverre bedrijven financieel kunnen bijdragen
Zorg voor duidelijkheid over eigenaarschap bij een opdracht
Hbo: RAAK-gelden zijn een methode om het mkb te betrekken
Zorg ervoor dat ook de financiering op lange termijn is gewaarborgd (publiek private financiering en derde geldstroom
Onderzoek of projecten in de hybride leeromgeving ingezet kunnen worden als derde geldstroom activiteit
Maak op strategisch niveau afspraken zodat elke instelling dezelfde werkwijze hanteert.

Meer weten over hybride leeromgevingen

De zone Human capital onderzocht de afgelopen jaren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in hybride leeromgevingen. In deze omgeving werken studenten, docenten en het werkveld samen aan digitaliseringsvraagstukken. Dit heeft geleid tot dit product – een praktische tool, voor een betere samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Maar de zone doet nog meer.

Meer weten? Ga naar de pagina over hybride leeromgevingen.

Deel deze pagina

Uitgelicht

De volgende projecten, publicaties en producten vind je wellicht ook interessant.
4-jaar-versnellen
Strategie
Vier jaar versnellen

Eindpresentatie Versnellingsplan 2019-2022. Een overzicht van vier jaar versnellen. Download de presentatie via onderstaande knop. Download de presentatie hier Download

VP-De-glossy-van-het-Versnellingsplan
Strategie
Glossy VP.

VP. is dé glossy van het Versnellingsplan. 4 jaar versnellen samengevat in 114 pagina’s interviews, portretten, reflecties en columns. Deze

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies