Versnellingsplan

Over Versnellingsplan

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT was een vierjarig programma (2019-2022) dat inspeelde op de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland en door zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De missie van het Versnellingsplan was om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs.

Het Versnellingsplan markeerde de stap die universiteiten, hogescholen en SURF gezamenlijk zetten om de krachten te bundelen en ambities versneld te realiseren. Het Versnellingsplan was gebaseerd op drie ambities:

  1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren;
  2. Flexibilisering van het onderwijs stimuleren;
  3. Slimmer en beter leren met technologie.

Met deze ambities werkt het Versnellingsplan aan het Nederlandse leiderschap in onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie met ICT en technologie. De nationale samenwerking die het Versnellingsplan kenmerkt is uniek.

Zones en werkgroepen

Zeven zones, drie werkgroepen

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continue verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

Aan de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten namen negentien instellingen deel. De zone richtte zich op de spil van onderwijsinnovatie: de docent. Hoe kan die docent zinvol ondersteund worden met kennis, vaardigheden en faciliteiten om de mogelijkheden van ICT in het onderwijs optimaal te benutten?

Lees meer

Versterken van digitale human capital

Sneller inspelen op de digitale transformatie

De productieve samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering stond centraal bij de zone Versterken van digitale human capital. Een ‘open collective circle’, waarin vanuit het team hecht samengewerkt werd met input van buitenaf is kenmerkend voor de werkwijze.

Lees meer

Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

De zone Flexibilisering van het onderwijs was met zeventien deelnemende instellingen één van de grootste zones van het Versnellingsplan. Flexibilisering is een multidisciplinair vraagstuk met onderwijskundige, organisatorische en technologische facetten. Het team van de zone keek integraal naar flexibel onderwijs, redenerend vanuit de student journey.

Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Het team van de zone Naar digitale (open) leermaterialen had de ambitie ervoor te zorgen dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en onderwijsprocessen de mogelijkheid hebben een optimale mix van leermaterialen te gebruiken. Het team verkende wat nodig is om die ambitie te realiseren en werkte aan concrete oplossingen voor docenten en studenten die hiermee aan de slag willen.

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Een taal om over studiedata te praten

De zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata werkte aan de randvoorwaarden om studiedata te kunnen analyseren. Ze keek naar de stappen die nodig zijn om analyses veilig, betrouwbaar en herhaalbaar uit te voeren, naar organisatorische randvoorwaarden – zoals strategie, privacy en HR – en naar mogelijkheden voor analyses op nationaal niveau.

Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

Het team van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT streefde er naar de kennisinfrastructuur te versterken, zodat de kennis over onderwijsinnovatie met ICT wordt gebruikt en aangedragen door docenten, ondersteuners en onderzoekers.

Lees meer

Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het Versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs. Hieraan werkte de zone Gezamenlijk koersen op versnelling dat bestond uit zestien bestuurders van hogescholen en universiteiten.

Lees meer

Werkgroep Toetsen op afstand

Toetsen met een afstandscomponent

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de pandemie hoog op de agenda. Op het gebied van toetsen op afstand is nog een wereld te winnen. Daarom zette de werkgroep Toetsen op afstand zich in om de kennisontwikkeling rond dit onderwerp te bundelen, en keek de werkgroep vooruit naar de toekomst door een visie op dit thema te ontwikkelen.

Lees meer

Werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden

Onderwijs van praktijkvaardigheden in digitale vorm

Tijdens de sluiting van onderwijsinstellingen vanwege de coronacrisis, werd in korte tijd de overstap gemaakt naar online onderwijs. Eén van de belangrijkste thema’s waar een oplossing voor moest worden gevonden was het digitaal aanbieden van onderwijs in praktijkvaardigheden. Het gaat om bijvoorbeeld domeinspecifieke motorische vaardigheden in interactie met mensen, dieren instrument en machines, die lastig online aan te leren zijn. Hoe richt je het onderwijs hiervan online in? Een nieuw vraagstuk binnen het Versnellingsplan waar de werkgroep mee aan de slag ging.

Lees meer

Werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

Het onderwijs beter ondersteunen met EdTech-tools. Het was één van de doelen van de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie. De ontwikkelingen in de EdTech-sector (Educational Technology) kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. Maar hoe maak je de afstand tussen het onderwijs en de EdTech-aanbieders kleiner – zowel in processen en voorwaarden als in de daadwerkelijke afstand (dat men elkaar weet te vinden)? Daar ging de werkgroep mee aan de slag. Net zoals met het stimuleren van het innovatief vermogen: het moet makkelijker worden om vanuit een vraag vanuit het onderwijs een oplossingen te vinden en/of maken vanuit technologie.

Lees meer

Heb je een vraag over het Versnellingsplan?

E-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

Realisatie van het programma

Elke zone/werkgroep in het Versnellingsplan had één, of als nodig meer, versnellingsteams. Deze versnellingsteams vormden de kern van het Versnellingsplan. Een versnellingsteam bestond uit een of meerdere aanvoerders en meerdere teamleden. Aanvoerders en teamleden zijn in dienst van de universiteit of hogeschool die zij vertegenwoordigen. Zij hadden, naast het werk in de zone, een belangrijke taak in hun eigen instelling om de innovatie op het gebied van de versnellingszone in hun instelling verder te brengen. Daarnaast werken de teamleden aan gemeenschappelijke ambities. De versnellingsteams bepaalden zelf, in de context van bestaande (nationale) ontwikkelingen, welke vraagstukken zij wilden adresseren, welke planning ze volgden en welke aanpak ze kozen om tot concrete, schaalbare resultaten te komen. Om hun ambities te realiseren konden versnellingsteams een beroep doen op een ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam beschikte over technische, beleidsmatige en juridische expertise en zette deze flexibel en vraaggestuurd in om de versnellingsteams te ondersteunen. Het ondersteuningsteam hielp om de resultaten en ervaringen van een versnellingsteam ten goede te laten komen aan alle instellingen. Daarnaast legt het ondersteuningsteam verbanden tussen alle vragen die zij ontvingen om de versnellingsteams zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Realisatie van het programma

Het team dat regie voerde over het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT bestond uit een programmateam en een stuurgroep. Het programmateam bestond uit medewerkers van de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF. Zij faciliteerden de versnellingsteams, het ondersteuningsteam en de stuurgroep. De stuurgroep was verantwoordelijk voor het bepalen van de overkoepelende ambitie en borgt dat deze wordt behaald. De stuurgroep bestond uit:

Hans Nederlof en Anka Mulder namens de Vereniging Hogescholen
Arthur Mol (voorzitter) en Hester Bijl namens de Universiteiten van Nederland
Jet de Ranitz namens SURF
Midas Bosman namens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
Sam de Fockert namens Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)
Taco Fens is namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toehorend lid van de stuurgroep.

Financiering van het Versnellingsplan

Het budget van het Versnellingsplan bestond uit de investeringen die instellingen doen, investeringen die Universiteiten van Nederland, VH en SURF doen en een bijdrage van het Ministerie van OCW.

Elke instelling die deelnam aan het Versnellingsplan, investeerde jaarlijks een substantieel bedrag op het thema van de zone waar de instelling aan meedoet. Voor een grote instelling is dit minimaal € 250.000 per jaar per zone, voor kleinere instellingen gelden andere minimumbedragen afhankelijk van de omvang van de instelling. Deze investering kan de vorm hebben van al lopende programma’s of projecten en deze middelen blijven binnen de eigen instelling. Als een instelling in verschillende zones wilde participeren wordt de totale eigen investering daarmee hoger. 

Daarnaast investeerden instellingen in de samenwerking in de versnellingsteams, door medewerkers daarvoor vrij te maken. Er is geen rapportage- of verantwoordingsplicht over de geïnvesteerde middelen in de eigen instelling richting het Versnellingsplan, een jaarlijkse beknopte onderbouwing van de minimale investering en inhoudelijke voortgang volstaat.

Vanuit het programmabudget, dat werd opgebracht door SURF, Universiteiten van Nederland, VH en OCW, werden de aanvoerders van de zones, het ondersteuningsteam en het programmamanagement gefinancierd. Ook was programmabudget beschikbaar voor de disseminatie van de resultaten van de acht versnellingszones naar alle universiteiten en hogescholen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies