Versnellingsplan

Quitclaim

Quitclaim SURF – Verklaring voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal

Hierbij verklaart ondergetekende toestemming te geven aan SURF (penvoerder van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) om op 22 september 2022 tijdens de 24-uurssessie beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) van hem/haar te maken waarop ondergetekende herkenbaar wordt afgebeeld, en dat beeldmateriaal te gebruiken voor de volgende doeleinden:

Het delen, publiceren, reproduceren en gebruiken van het beeldmateriaal in publicitaire uitingen van het Versnellingsplan op het internet, waaronder maar niet beperkt tot www.versnellingsplan.nl en social mediakanalen van het Versnellingsplan, en/of in print.

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn en er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat het Versnellingplan (SURF) het beeldmateriaal zal bewaren voor de duur van het Versnellingsplan (t/m 31 december 2022). Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn en er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat na verstrijking van deze bewaartermijn het Versnellingsplan het beeldmateriaal verwijdert uit haar eigen beeldbank, maar dat het beeldmateriaal niet verwijderd wordt uit reeds (voor het verstrijken van de bewaartermijn) gedane publicitaire uitingen van het Versnellingsplan op het internet en/of in print.

Ondergetekende verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig recht, titel of belang met betrekking tot het beeldmateriaal en/of onderdelen daarvan. Ondertekende verklaart hierbij dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot het beeldmateriaal toekomen aan het Versnellingsplan.

Ondergetekende vrijwaart SURF hierbij voor elke aanspraak op of ten aanzien van zijn/haar portretrecht of enig ander recht ten aanzien van het beeldmateriaal. Beeldmateriaal dat op een openbare website dan wel social-mediakanaal geplaatst wordt, is wereldwijd openbaar toegankelijk. Ondergetekende is zich bewust van het feit dat SURF na het publiceren van dergelijk beeldmateriaal op andere kanalen dan haar eigen websites, hier geen controle meer op kan uitoefenen. Ondergetekende kan SURF niet aansprakelijk stellen voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Ondergetekende verklaart 18 jaar of ouder te zijn en zelfstandig gerechtigd om deze verklaring te ondertekenen en hierin opgenomen afspraken overeen te komen.

Ondertekening
MM slash DD slash JJJJ
(Vereist)

Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

SURF Utrecht
Postbus 19036
3501 DA Utrecht
info@surf.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier over onze Coookies